SURVIVAL 15.

Audytorium Wydziału Chemii, Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław

PRYZMATY
instalacja, 2017

Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem.
Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.
Marek Aureliusz

Wystarczy przed źródłem światła postawić pod odpowiednim kątem jeden pryzmat aby ten rozwarstwił je i zmienił nasze postrzeganie. Takim pryzmatem w społeczeństwie może być wydarzenie, jakaś aberracja lub drobna anomalia, która w błyskawiczny sposób rozwarstwia owe społeczeństwo ukazując jego złożoną strukturę.

Wbrew pozorom świadomość postrzegania barw nie jest zbyt popularna a lekcje optyki nie wyczerpują zagadnienia postrzegania koloru. Dopiero od końca XX wieku naukowcy zgodnie twierdzą, że kolor nie istnieje. Czym jest wobec tego to, co nazywamy kolorem i na czym polega nasza percepcja?

Ludzkie oko wrażliwe jest na długości fal w przedziale od 380 do 780 nanometrów nazywanym widmem optycznym. Światło jest zjawiskiem falowym. Pryzmaty wykorzystuje się w chemii w spektrofotometrii – technice polegającej na pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Od połowy XX wieku stanowi główne narzędzie spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w bliskim nadfiolecie i świetle widzialnym…

 

Everything we hear is a opinion, not a fact.
Everything we see is a perspective, not the truth
Mark Aurelius

When e prism is placed in front of a source of light at a specific, angle, light becomes dispersed and our perception changes. In social life, the function of the prism can be played by an event, an aberration or a slight anomaly, which momentarily disperses a given community and reveals its complex structure.

In spite of the appearances, our ability to perceive colours is far from perfect. Studying optics does not exhaust the phenomenon of colour perception. Since the end of the 20th century scientists have believed that colour does not exist. So, what is that which we term “colour” and how does our perception work?

In chemistry, prism are used in spectrophotometry – a method based on measuring the transmission or reflection of light.

 

Projekt artystyczny: Monika Aleksandrowicz & Beata Oberc-Niemczyk

Endemit (reminiscencje strukturalne)

(… rzadko spotykany, unikatowy dla danego miejsca lub regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie …)

Niepowtarzalność i atypowość zjawisk artystycznych wiąże się ze zmiennością rozumienia ich semantyki, co jest uwarunkowane kontekstem kulturowo-społecznym. Założenia artystyczne, często weryfikowane – w konfrontacji z innymi postawami, na drodze ujawnienia nowych znaczeń i ich interpretacji, mogą ewoluować w sposób przewidywalny i intencjonalny ale mogą w równym stopniu stać się endemiczne.

Ujawnia się nowa perspektywa – możliwość wyrażenia tego, co mogło być nieuświadomione, a uwarunkowane doświadczeniem osobistym i w indywidualny sposób. W ten sposób można scharakteryzować endemiczną postawę twórczą.

Reminiscencje w tym kontekście oznaczają próbę przeprowadzenia retrospekcji a nawet dekonstrukcji, po to aby w ten sposób tworzący się na nowo kolaż pozwolił zamanifestować swoją antynomiczność i dystans.

Wystawa trwa do końca sierpnia.

Monika Aleksandrowicz absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999) oraz Filozofii na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2001). Dyplom w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej (aneks z ceramiki artystycznej w pracowni prof. Stanisława Szyby). W dorobku artystycznym Moniki Aleksandrowicz znajduje się ponad 50 wystaw zbiorowych, sympozja poświęcone sztuce konceptualnej oraz ekspozycje indywidualne, które organizowane i prezentowane były między innymi: w Belgii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii i w Polsce – Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Lesznie, Lublinie i Lubinie. Przez kilka lat związana z wrocławską grupą KONTYNUACJA I SPRZECIW i z Grupą artystyczną 7+.

www.artebuena.com

Jedną z metod poszukiwań w malarstwie jest dla mnie struktura. Wewnętrzna jak i ta materialna. Nic dziwnego, przecież artystycznie zakorzeniona jestem w poszukiwaniach formalnych wrocławskiego strukturalizmu, którego abstrakcyjny język wypowiedzi dążył do wykreowania nowych wartości. Z tradycją w tle, moje artystyczne poszukiwania wciąż się krystalizują i trwają nadal. Interesuje mnie semiologia i jej wyjaśnienie współczesnych wzorców estetycznych. Indywidualne tendencje skierowałam w stronę języka wypowiedzi i jej granic komunikatywności. Tam gdzie zaciera się sens wypowiedzi dla mnie otwiera się nowa przestrzeń interpretacyjna. Wystawa Endemit to kolejny krok do uściślenia własnego artystycznego kierunku.

Beata Oberc-Niemczyk absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (1999 r.). Zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej, malarstwem, instalacją, fotografią, reklamą. Brała udział w wielu sympozjach poświęconych sztuce oraz wystawach prezentowanych w Polsce i za granicą. Przez kilka lat związana z wrocławską grupą KONTYNUACJA I SPRZECIW oraz z Grupą artystyczną 7+.

www.oberc.art.pl

W projekcie artystycznym: „Endemit (reminiscencje strukturalne)” podjęłam próbę przedstawienia migawek, szkiców, wspomnień z wyjątkowego miejsca. Inspiracją do powstania cyklu prac „Odsłonięte” były Pompeje – miasto, które zniknęło na wiele lat, przykryte warstwą pyłu wulkanicznego. Odkryte na nowo, fragment po fragmencie, ujawnia swoje oblicze. Odsłaniając swoje tajemnice, intryguje i skłania do refleksji. Miasto uratowane z niebytu rozbudza wyobraźnię współczesnych. Daje impuls do rozważań na temat świata, który został zatrzymany w popiołach.

W moich przetworzonych fotografiach i kompozycjach malarskich starałam się na nowo zinterpretować niepowtarzalne fragmenty architektury, motywów dekoracyjnych, pozostałości malarskich. Zainspirowana zarówno pięknem, jak i codziennością antycznych Pompei, upraszczając i przetwarzając rzeczywiste, sfotografowane obrazy lub tworząc nowe, inspirowane miejscami i wspomnieniami, podjęłam próbę stworzenia nowych wartości wizualnych. Spod warstw wulkanicznego pyłu ukazują się nowe formy i kształty. Moje Pompeje, teraz.

IMG_0292-54 IMG_0291-53 IMG_0286-51 IMG_0281-49 IMG_0279-48 IMG_0276-46 IMG_0274-45 IMG_0271-43 IMG_0264-37 IMG_0257-32 IMG_0253-29 OBORNIKI fot M Dlugosz 24 OBORNIKI fot M Dlugosz 22 OBORNIKI fot M Dlugosz 17 OBORNIKI fot M Dlugosz 14 OBORNIKI fot M Dlugosz 10 Oborniki 8 Oborniki 7 Oborniki 3 Oborniki 1 Oborniki 13 Oborniki 10

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna GEOMETRIA W DYSKURSIE – DYSKURS W GEOMETRII pt. „Grid” organizowana była przez Zakład Historii i Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Spotkanie odbyło się w dniach 10-14 września 2016 r.

Problematyka wydarzenia dotyczyła najnowszych przemian w obrębie nurtu sztuki geometrycznej, jak i jego pogranicza. Konferencja zorganizowana była po to aby przyjrzeć się rodzajom, specyfice dyskursów podejmowanych przez artystów wyrażających się za pomocą języka konkretu, stosowanych przez nich strategii twórczych. Konferencji towarzyszą wystawy zbiorowe, autoprezentacje artystów, koncerty muzyki kameralnej. Do udziału zaproszeni byli twórcy sztuk wizualnych, krytycy, teoretycy i historycy sztuki, kulturoznawcy, reprezentanci innych dziedzin sztuki i nauki, którym bliskie były poruszane w czasie konferencji zagadnienia.

DSC00750 DSC00764 DSC00771 DSC00995 DSC01072 DSC00865