SURVIVAL 15.

Audytorium Wydziału Chemii, Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław

PRYZMATY
instalacja, 2017

Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem.
Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą.
Marek Aureliusz

Wystarczy przed źródłem światła postawić pod odpowiednim kątem jeden pryzmat aby ten rozwarstwił je i zmienił nasze postrzeganie. Takim pryzmatem w społeczeństwie może być wydarzenie, jakaś aberracja lub drobna anomalia, która w błyskawiczny sposób rozwarstwia owe społeczeństwo ukazując jego złożoną strukturę.

Wbrew pozorom świadomość postrzegania barw nie jest zbyt popularna a lekcje optyki nie wyczerpują zagadnienia postrzegania koloru. Dopiero od końca XX wieku naukowcy zgodnie twierdzą, że kolor nie istnieje. Czym jest wobec tego to, co nazywamy kolorem i na czym polega nasza percepcja?

Ludzkie oko wrażliwe jest na długości fal w przedziale od 380 do 780 nanometrów nazywanym widmem optycznym. Światło jest zjawiskiem falowym. Pryzmaty wykorzystuje się w chemii w spektrofotometrii – technice polegającej na pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Od połowy XX wieku stanowi główne narzędzie spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w bliskim nadfiolecie i świetle widzialnym…

 

Everything we hear is a opinion, not a fact.
Everything we see is a perspective, not the truth
Mark Aurelius

When e prism is placed in front of a source of light at a specific, angle, light becomes dispersed and our perception changes. In social life, the function of the prism can be played by an event, an aberration or a slight anomaly, which momentarily disperses a given community and reveals its complex structure.

In spite of the appearances, our ability to perceive colours is far from perfect. Studying optics does not exhaust the phenomenon of colour perception. Since the end of the 20th century scientists have believed that colour does not exist. So, what is that which we term “colour” and how does our perception work?

In chemistry, prism are used in spectrophotometry – a method based on measuring the transmission or reflection of light.

 

Comments are closed.