SEMIOGRAFIA

PL

Liberatura łamie konwencję. Poszerza poznanie. Rezygnuje z linearności. Otwiera dzieło.

Może przyjmować różne formy i kształty. Treść jest równorzędna z formą. Nie musi być wykonana z papieru. Może być bardzo prosta lub wybitnie skomplikowana. Może być czytelna lub absolutnie zagmatwana i nieczytelna. W Liberaturze wszystko ma znaczenie, nawet światło między literami.

Umyka jej jednoznaczne określenie. Liberatura to wolna literatura. Odbierana wszystkimi zmysłami. Na jej temat powstają już obszerne opracowania, weszła już do oficjalnego języka teorii literatury.

Kilka słów na temat Semiografii

Semiografia – złowo zapożyczone z języka włoskiego, gdzie odnosi się bezpośrednio do terminologii muzycznej. Generalnie jest to szuka pisania znaków specjalnych.

Zaproszenie do współudziału w projekcie BRUMBA – Jedność słowa z przestrzenią zapisu zaowocowało powstaniem książki Semiografia. Głównym założeniem projektu było promowanie i realizacja dzieł liberackich. Łamanie konwencji wpisane jest w jej definicję. To pociągające wyzwanie. Wymyka się bowiem ścisłym regułom i jednoznacznym określeniom pozostawiając miejsce dla sztuki, otwartości interpretacyjnej i radości z zabawy odkrywania jej nowych znaczeń. Projektowaniem książek zajmuję się już od ponad 10 lat. Żadna z dotychczas zrealizowanych pozycji nie była tak skomplikowana i nie była technologicznie utopijna. Dlatego duży nacisk kładę na jej opis techniczny.

Myślenie o książce jako projekcie rozłożone jest w czasie. Wszystko zaczyna się od pierwszego pomysłu, najczęściej kiełkującego już od dawna, powstają pierwsze szkice, koncepcje graficzne. Do powstania Semiografii zużyłam 1,5 ryzy papieru. Książka wymagała myślenia całościowego. Każda drobna zmiana w projekcie pociągała za sobą inne. W jej przypadku znaczące było pierwotne założenie. Przewrotnie zastosowałam klasyczne, matematyczne środki do uzyskania niekonwencjonalnych rozwiązań. Zastosowanie liczby Phi do obliczeń proporcji – znanych już od starożytności i stosowanych w najróżniejszych dziedzinach, m.in. w takich jak architektura czy projektowanie – umożliwiło zbudowanie formy książki.

Budowanie książki na bazie złotych proporcji jest ukłonem w kierunku tradycji projektowania książek w ogóle. Graficzny zapis znaków specjalnych zastosowanych w projekcie zupełnie odbiega od formalnych założeń budowania treści i sensu. Obiekt, znak graficzny wchodzi w relację z innymi obiektami, znakami – zmienia tym samym swoją formę – staje się już nowym obiektem. Nowym znakiem. Zwielokrotnienie tego procesu – zmienia jego pierwotny kształt  – a w relacji z innymi – nadbudowuje go. Określa na nowo.

Reguły tej gry, odbiorca poznaje dopiero po zastosowaniu instrukcji zamieszczonej w książce. Idąc za wskazówkami, odbiorca zagina poszczególne kartki książki wzdłuż linii przerywanych – wpływając na jej kształt – tworzy książkę która staje się nowym obiektem.

Minimalistyczna forma zaskakuje. Zaprasza do odkrywania nowych sensów. Odbiorca wchodząc z nią w relację, zgadzając się na tę propozycję gry, może poczuć się jak dziecko odkrywając zależności i reguły nią rządzące.

Książka ma wymiary 300 x 185,41 mm. Opiera się na złotych proporcjach i liczbie Phi, która pozwoliła wyliczyć kolejne proporcje zastosowane w książce.  Linie przerywane – wskazujące  miejsce zaginania stron – są liniami przebiegającymi przez punkty wspólne spirali i wierzchołów kwadratu. Poziome odbicie lustrzane tworzy z nich specyficzną siatkę, będącą jednocześnie szablonem, według którego zbudowane zostały figury geometryczne, nawiązujące swym kształtem do figur niemożliwych.

Książka zaprojektowana jest tak, by zginanie poszczególnych kartek tworzyło z pozostałymi stronami nowe, pasujące do siebie figury geometryczne.

Tradycyjna forma książki okazuje się tu być bardzo trudną materią ze względu na środki techniczne wykorzystane do jej produkcji. Niezbędna była tu najwyższa precyzja wykonania. Zastosowano oprawę szwajcarską, bez klejenia okładki do grzbietu książki. Umożliwia to pełne rozłożenie stron i bardziej dokładne „odczytanie” książki.

Dopełnieniem wydawnictwa jest SUPLEMENT zawierający 14 niezależnych projektów poezji wizualnej.

 

Moja książka wydaje się być pozbawiona emocjonalności, wydaje się być sumą zimnych kalkulacji. Jest minimalistyczna i sterylna ale proszę mi wierzyć przez ostatnich 5 miesięcy targały mną różne emocje i nie nazwałabym je chłodnymi. Było to emocjonująca dociekliwość, sen wariata o formie idealnej, uproszczonej do granic możliwości. Gdyby nie ten sen – marzenie o opanowaniu struktury książki – pewnie nigdy by nie powstała. Wszystko wokół zasypane było szkicami, poprawkami, poprawkami poprawek. Każda drobna zmiana pociągała za sobą przeprojektowanie reszty współgrających ze sobą elementów książki. Mam nadzieję, że udało mi się Państwo zaskoczyć. Inność tej książki polega głównie na tym, że jest to książka mocno utopijna. Niemożliwa. Technologicznie trudna i uciążliwa pod względem introligatorni. Tym bardziej cieszę się, że powstała i że mogę się nią z Państwem podzielić.

 

ENG

Liberature breaks the rules. Extends recognition and perception. Abandons linearity and continuity. Opens the work of art.

It can take different forms and shapes. The contents are equivalent with the form. It doesn’t have to be made of paper. It can be very simple or remarkably complicated. It can be easy readable or absolutely embroiled and illegible. In Liberature everything matters. Even the kerning between letters.

It evades any explicit definition. Liberature is the free literature. Perceived with all senses.

There are already numerous comprehensive studies on this subject, it has already been incorporated into the official language of the theory of literature.

A few words about Semiografia

Semiografia is a word borrowed from Italian, where it refers directly to the terminology of musical notation. Generally, this is the art of writing special characters.

Invitation to participate in the project BRUMBA – Unity of words with a writing space has resulted in creating the book Semiografia. The main objective of the project was to promote and implement the liberary works. Breaking the convention is inscribed in its definition. It is a very tempting challenge. Indeed it evades strict rules and explicit expressions leaving room for art, interpretive openness and joy of fun discovering its new meanings. I design books for over 10 years. None of the previously realized works was so complicated and technologically utopian. That’s why I put a lot of emphasis on its technical description.

Thinking about the book as the project is spread over time. Everything starts with the first idea, most often sprouting for a long time. The first sketches and graphic concepts are drawn. To create Semiografia I used up 2 reams of paper. The book required a holistic thinking. Every small change in the project entailed another. In this case, the original intention was significant. Perversely I used classic mathematical means to achieve unconventional solutions. The use of Phi number to calculate the proportions – known since ancient times and applied in a variety of areas including architecture or design – made it possible to build a form of a book.

Building a book based on the golden ratio is a nod towards the tradition of book design in general. Graphic notation of the special characters used in the project is quite different from the formal principles of building content and meaning. Object, a graphical sign, enters into a relation with other objects, characters – thus changing its form – is already becoming a new element. A new sign. Multiplication of this process – changes its original shape – and in relation with others – overwrites it and defines it again.

The recipient gets to know the rules of the game just after employing the instruction featured in the book. Following the guidelines, recipient folds individual pages along the dashed lines – affecting its shape he creates the book that becomes the quite new object.

The minimalist form surprises. It invites to discover new meanings. Recipient entering into a relation with it, agreeing to this game proposal, can feel like a child discovering the relations and rules that govern it.

The book dimensions are: 300mm x 185,41mm. It is based on the golden ratio and Phi number, which was necessary to calculate subsequent proportions used in the book. Dashed lines – indicating the place of folding pages – are lines extending through the common points of the golden spiral line and vertices of the golden ratio squares. Horizontally mirrored images create unique grid being also the template for constructing geometric figures, referring in shape to the impossible figures. The book is designed in the way that folding individual sheets creates new geometrical figures matching other pages (folded or not).

 

The traditional form of the book turns out to be a very difficult matter because of the technical means used to produce it.  At this point, the highest workmanship precision was indispensable. The Swiss book binding was here implemented, without gluing the cover to the back of the book. It enables full spread of the pages and more accurate “reading” the book.

 

The complementing of the publication constitutes SUPPLEMENT containing 14 independent projects referring to the visual poetry.

 

My book seems to be devoid of emotions, it seems to be the sum of cold calculation. It is minimalistic and sterile but believe me, for the last five months I have been torn by different emotions and I would not call them cool. It was exciting curiosity, the madman’s dream about the ideal form, simplified to the limit. If it was not this dream – the desire of mastering the structure of the book, probably it would never have been formed. Everything around was strewn with drafts, revisions, amendments of amendments. Every small change entailed a complete redesign of the rest of the book elements interacting with each other. I hope I was able to surprise you. Otherness of this book lies mainly in the fact that it is a book strongly utopian. Impossible. Technologically difficult and burdensome in terms of the book-bindery. The more I’m glad that it was created and that I can share it with you.

 

Comments are closed.